kaki25

柿干場の風景(柿すだれ) ハウス約45mの中に柿

柿干場の風景(柿すだれ) ハウス約45mの中に柿